BẢNG GIÁ LỊCH 2022
Trang MÃ SP
 CATALOG
TÊN HÀNG Kích thước
(cm)
Đơn giá
(cuốn)
Ghi chú
2 TĐM01 Bìa lịch treo bloc có hộp và túi vải ( gắn được bloc 20×30, 16×24; 14,5×20,5 ) 29 x 60  47,000 ko lấy hộp trừ 12k
2 TĐM02 Bìa lịch treo bloc có hộp và túi vải ( gắn được bloc 20×30, 16×24; 14,5×20,5 ) 33 x 58,5  47,000
3 TĐM03 Lịch 52 tuần có hộp và túi vải ( đầu treo bế nổi ) 38×65,5  105,000 ko lấy hộp trừ 10k
3 TĐM04 Lịch 52 tuần có hộp và túi vải ( đầu treo dán chữ nổi ) 32×66,5  105,000
4 TĐM05 Lịch 52 tuần có hộp và túi vải ( đầu treo dán chữ nổi ) 37×72  105,000
6   HÌNH VÀ CHỮ NỔI CÁC LOẠI 5,000  → 10,000  

BÌA LỊCH LÒ XO GIỮA DÁN NỔI GẮN BLOC / BỘ SỐ 12T

7 TĐM07 Bìa lịch LXG dán nhựa nổi 3D – ván MDF 2,5mm ” NGŨ NGƯ QUẦN HỘI” gắn bloc 37×68 32,000
8 TĐM08 Bìa lịch LXG dán nhựa nổi 3D – ván MDF 2,5mm ” NGŨ NGƯ QUẦN HỘI” gắn bộ số 39,000
7-8 TĐM06
TĐM11 →13
Bìa lịch LXG dán nhựa nổi 3D – ván MDF 2,5mm ” NGŨ NGƯ QUẦN HỘI” gắn bloc 30,000
8 TĐM09 – 10 Bìa lịch LXG dán nhựa nổi 3D – ván MDF 2,5mm ” NGŨ NGƯ QUẦN HỘI” gắn bộ số 37,000
9 TĐM14 Bìa lịch LXG dán nhựa nổi 3D – ván MDF 2,5mm ” XUÂN CÁT TƯỜNG ” gắn bloc 37×68 32,000
9 TĐM15 Bìa lịch LXG dán nhựa nổi 3D – ván MDF 2,5mm ” XUÂN CÁT TƯỜNG ” gắn bộ số 39,000
10 TĐM19 → 21 Bìa lịch LXG dán nhựa nổi 3D – ván MDF 2,5mm ” XUÂN CÁT TƯỜNG ” gắn bloc 30,000
10 TĐM16 → 18 Bìa lịch LXG dán nhựa nổi 3D – ván MDF 2,5mm ” XUÂN CÁT TƯỜNG ” gắn bộ số 37,000
11 TĐM22 Bìa lịch LXG dán nhựa nổi 3D – ván MDF 2,5mm ” TÂN NIÊN TÀI LỘC ” gắn bloc 37×68 32,000
11 TĐM23 Bìa lịch LXG dán nhựa nổi 3D – ván MDF 2,5mm ” TÂN NIÊN TÀI LỘC ” gắn bộ số 39,000
12 TĐM27 → 29 Bìa lịch LXG dán nhựa nổi 3D – ván MDF 2,5mm ” TÂN NIÊN TÀI LỘC ” gắn bloc 30,000
12 TĐM24 → 26 Bìa lịch LXG dán nhựa nổi 3D – ván MDF 2,5mm ” TÂN NIÊN TÀI LỘC ” gắn bộ số 37,000
13 TĐM30 – 32 Bìa lịch LXG dán nhựa nổi 3D – ván MDF 2,5mm ” MAI VÀNG TÂN NIÊN ” gắn bloc 37×68 28,000
13 TĐM31 Bìa lịch LXG dán nhựa nổi 3D – ván MDF 2,5mm ” MAI VÀNG TÂN NIÊN ” gắn bộ số 35,000
14 TĐM33 Bìa lịch LXG bế nổi 3D – Duplex 2100 gsm  ” EM BÉ CƯỠI CÁ ” gắn bloc 37×68 18,000
14 TĐM34 Bìa lịch LXG bế nổi 3D – Duplex 2100 gsm  ” EM BÉ CƯỠI CÁ ” gắn bộ số 25,000
14 TĐM35 Bìa lịch LXG dán nhựa nổi 3D – ván MDF 2,5mm ” KIM NGÂN TÀI LỘC ” gắn bloc 37×68 28,000
14 TĐM36 – 37 Bìa lịch LXG dán nhựa nổi 3D – ván MDF 2,5mm ” KIM NGÂN TÀI LỘC ” gắn bộ số 35,000
BÌA LỊCH LÒ XO GIỮA DÁN HÌNH NỔI – CÓ KHUNG
15 TĐM38 Bìa lịch LXG – khung nâu, dán nổi – ván MDF 2,5mm  ” HOA KHAI NGŨ PHÚC “ 35×68 43,000 Nếu gắn bộ số
12 tháng + 7k/bìa
TĐM39 Bìa lịch LXG – khung vàng, dán nổi – ván MDF 2,5mm ” HOA KHAI NGŨ PHÚC “ 51,000
16 TĐM40→45 Bìa lịch LXG – khung nâu, dán nổi – ván MDF 2,5mm ” HOA KHAI NGŨ PHÚC “ 41,000
Bìa lịch LXG – khung vàng, dán nổi – ván MDF 2,5mm ” HOA KHAI NGŨ PHÚC “ 49,000
17 TĐM46 Bìa lịch LXG – khung nâu, dán nổi – ván MDF 2,5mm ” HOA KHAI PHÚ QUÝ “ 35×68 43,000 Nếu gắn bộ số
12 tháng + 7k/bìa
TĐM47 Bìa lịch LXG – khung vàng, dán nổi – ván MDF 2,5mm ” HOA KHAI PHÚ QUÝ “ 51,000
18 TĐM48→53 Bìa lịch LXG – khung nâu, dán nổi – ván MDF 2,5mm ” HOA KHAI PHÚ QUÝ “ 41,000
Bìa lịch LXG – khung vàng, dán nổi – ván MDF 2,5mm ” HOA KHAI PHÚ QUÝ “ 49,000
19 TĐM54 Bìa lịch LXG – khung nâu, dán nổi – ván MDF 2,5mm ” AN KHANG THỊNH VƯỢNG “ 35×68 43,000 Nếu gắn bộ số
12 tháng + 7k/bìa
TĐM55 Bìa lịch LXG – khung vàng, dán nổi – ván MDF 2,5mm ” AN KHANG THỊNH VƯỢNG” 51,000
20 TĐM56→61 Bìa lịch LXG – khung nâu, dán nổi – ván MDF 2,5mm ” AN KHANG THỊNH VƯỢNG “ 41,000
Bìa lịch LXG – khung vàng, dán nổi – ván MDF 2,5mm ” AN KHANG THỊNH VƯỢNG “ 49,000
21-22 TĐM62,66,67,71 Bìa lịch LXG – khung nâu, dán nổi – ván MDF 2,5mm ” PHÁT TÀI PHÁT LỘC “ 35×68 43,000 Nếu gắn bộ số
12 tháng + 7k/bìa
TĐM63→65
TĐM68→70
Bìa lịch LXG – khung nâu, dán nổi – ván MDF 2,5mm ” PHÁT TÀI PHÁT LỘC “ 41,000
Bìa lịch LXG – khung vàng, dán nổi – ván MDF 2,5mm ” PHÁT TÀI PHÁT LỘC “ 49,000
BÌA LỊCH LÒ XO GIỮA DÁN NỔI GẮN BLOC
23 TĐM72 – 73 Bìa lịch LXG – dán nhựa nổi 3d  – ván MDF 2,5mm ” LỘC PHÁT TRƯỜNG HƯNG “ 33.5×60 28,000
23-24 TĐM74 → 82 Bìa lịch LXG – dán nhựa nổi 3d  – ván MDF 2,5mm ” LỘC PHÁT TRƯỜNG HƯNG “ 26,000
25 TĐM83 Bìa lịch LXG – dán nhựa nổi 3d  – ván MDF 2,5mm ” THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ “ 35×60 28,000
25-26 TĐM84 → 93 Bìa lịch LXG – dán nhựa nổi 3d  –   ván MDF 2,5mm  ” THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ “ 26,000
27 TĐM94 – 95 Bìa lịch LXG – dán nhựa nổi 3d  –   ván MDF 2,5mm  ” TẾT THỊNH VƯỢNG “ 33.5×60 31,000
27-28 TĐM96 → 104 Bìa lịch LXG – dán nhựa nổi 3d  –   ván MDF 2,5mm  ” TẾT THỊNH VƯỢNG “ 29,000
29 TĐM105 – 106 Bìa lịch LXG – dán nhựa nổi 3d  –   ván MDF 2,5mm  ” HOA XUÂN “ 33.5×60 31,000
29-30 TĐM107 → 115 Bìa lịch LXG – dán nhựa nổi 3d  –   ván MDF 2,5mm  ” HOA XUÂN “ 29,000
31 TĐM116 – 118 Bìa lịch LXG – dán nhựa nổi 3d  –   ván MDF 2,5mm  ” PHONG THỦY “ 33.5×60 31,000
31 TĐM117,119,120 Bìa lịch LXG – dán nhựa nổi 3d  –   ván MDF 2,5mm  ” PHONG THỦY “ 29,000
32 TĐM121 Bìa lịch LXG – dán nhựa nổi 3d  –   ván MDF 2,5mm  ” TẾT QUÊ “ 33.5×60 31,000
32 TĐM122 → 125 Bìa lịch LXG – dán nhựa nổi 3d  –   ván MDF 2,5mm  ” TẾT QUÊ “ 29,000
33-34 TĐM126 → 129 Bìa lịch LXG bế nổi 3D gắn bloc – Duplex 1800gsm 30×60 19,000
BÌA LỊCH GẤP DÁN HÌNH NỔI – CÓ KHUNG
36 TĐM130 – 131 Bìa lịch  GẤP – khung nâu, dán nổi , ván MDF 2,5mm, ” HOA KHAI PHÚ QUÝ “ 35×69 43,000
Bìa lịch  GẤP – khung vàng, dán nổi , ván MDF 2,5mm, ” HOA KHAI PHÚ QUÝ “ 51,000
37 TĐM132 → 137 Bìa lịch  GẤP – khung nâu, dán nổi gắn bloc, ván MDF 2,5mm, ” HOA KHAI PHÚ QUÝ “ 41,000
Bìa lịch  GẤP – khung vàng, dán nổi gắn bloc, ván MDF 2,5mm, ” HOA KHAI PHÚ QUÝ “ 49,000
38-39 TĐM138 → 145 Bìa lịch  GẤP  dán nổi gắn bloc, ván MDF 2,5mm ” XUÂN QUÊ HƯƠNG “ 35×69 30,000
40 TĐM146 – 147
Bìa lịch  GẤP – khung nâu, dán nổi, ván MDF 2,5mm, ”  AN KHANG THỊNH VƯỢNG “ 35×69 43,000
Bìa lịch  GẤP – khung vàng, dán nổi, ván MDF 2,5mm, ”  AN KHANG THỊNH VƯỢNG “ 51,000
41 TĐM148 → 153 Bìa lịch  GẤP – khung nâu, dán nổi , ván MDF 2,5mm ” AN KHANG THỊNH VƯỢNG” 41,000
Bìa lịch  GẤP – khung vàng, dán nổi, ván MDF 2,5mm ” AN KHANG THỊNH VƯỢNG” 49,000
42-43 TĐM154 → 161 Bìa lịch  GẤP , dán nổi gắn bloc, ván MDF 2,5mm, ” MAI ĐÀO TRẨY LỘC “ 35×69 30,000
CÁC LOẠI BÌA METALIZE 35X60 DÁN NỔI
45 TĐM162 – 163 Bìa metalize dán nhựa nổi 3D  ” MAI VÀNG PHÚ QUÝ “, ván MDF 3mm 35 x 60 28,000
46 TĐM164 → 169 Bìa metalize dán nhựa nổi 3D  ” MAI VÀNG PHÚ QUÝ “, ván MDF 3mm 35 x 60 26,000
47 TĐM170 – 171 Bìa metalize dán nhựa nổi 3D  ” AN LẠC “, ván MDF 3mm 35 x 60 28,000
48 TĐM172 → 177 Bìa metalize dán nhựa nổi 3D  ” AN LẠC “, ván MDF 3mm 35 x 60 26,000
49 TĐM178 – 179 Bìa metalize dán nhựa nổi 3D  ” SEN HỒNG “, ván MDF 3mm 35 x 60 28,000
50 TĐM180 → 185 Bìa metalize dán nhựa nổi 3D  ” SEN HỒNG “, ván MDF 3mm 35 x 60 26,000
 CÁC LOẠI BÌA METALIZE 40 x 60
51-53 TĐM186 → 191 Bìa metalize bồi lên ván MDF 3mm ( 6 mẫu ) 40 x 60 16,000
54-55 TĐM192 → 196 Bìa metalize – bể nổi – Duplex 2100 gsm (5 mẫu ) 38 x 60 16,000
LỊCH BÀN CHỮ A VÀ CHỮ A GẮN NOTE
56-90 TĐM197213 Lịch bàn chữ A 16×24 19,000
Lịch bàn chữ A gắn Note ( Chữ M ) 16×24 27,000
                      BLOC LỊCH CÁC LOẠI
Chiết khấu
91 TĐ 14, 15 Bloc đại (14,5 x 20,5) 14,5 x 20,5 85,000 50%
91 TĐ 16 Bloc đại lỡ (13 x 19) 13 x 19 66,000 50%
91 TĐ 17 Bloc trung màu (10,5×14,5 ) 10,5 x 14,5 47,000 50%
Ruột bloc đại đặc biệt 17×24 135,000 50%
Ruột bloc siêu đại. 20×30 170,000 40%
92 TĐ 13A, 13B Bloc đại đặc biệt (17 x 24) – nguyên bộ: bloc, hộp, túi 17 x 24 250,000 40%
93 TĐ 10, 12 Bloc siêu đại (20 x 30) – nguyên bộ: bloc, hộp, túi 20 x 30 320,000 40%
94 TĐ 06, 08 Bloc cực đại (25 x 35) – nguyên bộ: bloc, hộp, túi 25 x 35 400,000 40%
95 TĐ 02, 04 Bloc siêu cực đại (29 x 42) – nguyên bộ: bloc, hộp, túi 29 x 42 550,000 40%
CÁC LOẠI TÚI LỊCH
Túi vải Túi vải đựng lịch bàn  24×31  2,500
Túi giấy ngắn Túi giấy kraf ( 40*40) 40 x 40  2,400
  Túi giấy dài Túi giấy kraf ( 41*63) 43 x 65  2,800
 
Túi nylon ngắn Túi nylon quai ép đỏ (40*40) 4 dem 40 x 40  1,250
Túi nylon dài Túi nylon quai ép đỏ (43*65) 4 dem 43 x 65  1,700

GHI CHÚ: GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM 10% THUẾ VAT
LIÊN HỆ: MS. TRINH: 0903.828.422 – MS. HOA: 0978.628.879 –  MR. LINH: 0903.505.000
CHÚ Ý: GIÁ BLOC LỊCH SẼ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG

 

BẢNG GIÁ IN QUẢNG CÁO LỊCH 2022 
1. LỊCH BÀN
Lịch ép nhũ QC Giá lịch trắng Dưới 100C >100-200C >200-400C >400-750C >750-1000C  Trên 1.000C
Lịch bàn chữ A (24×16) Theo bảng giá 350K/1 lô +2.500 +2.300 +2.000 +1.800 +1.500
Lịch bàn chữ A gắn note (24×16) Theo bảng giá 350K/1 lô +2.500 +2.300 +2.000 +1.800 +1.500
2.BÌA LỊCH LÒ XO GIỮA & LỊCH GẤP
Lịch ép nhũ QC Giá lịch trắng Dưới 100C > 100-200C >200-400C >400-750C >750-1000C  Trên 1.000C
Bìa LXG (30×60), Theo bảng giá 450k/1 lô +3.500 +3.000 +2.500 +2.000 +1.800
Bìa LXG (32,5×60), (33,5×60) Theo bảng giá 500k/1 lô +4.000 +3.500 +3.000 +2.500 +2.300
Bìa LXG (35×60),(37×68) Theo bảng giá 500k/1 lô +4.500 +4.000 +3.500 +3.000 +2.800
Bìa LXG (37×68) BỘ SỐ Theo bảng giá 500k/1 lô +4.500 +4.000 +3.500 +3.000 +2.800
Bìa lịch gấp (35×65),(35×69) (32,5×60) Theo bảng giá 500k/1 lô +5.000 +4.500 +4.000 +3.500 +3.000
3. BÌA LỊCH CÁC LOẠI
Lịch ép nhũ QC Giá lịch trắng Dưới 100C > 100-200C >200-400C >400-750C >750-1000C  Trên 1.000C
Bìa (38×60) Theo bảng giá 500k/1 lô +4.500 +4.000 +3.500 +3.000 +2.800
Bìa (40×60) Theo bảng giá 500k/1 lô +4.500 +4.000 +3.500 +3.000 +2.800
Bìa (35×60) Theo bảng giá 500k/1 lô +4.500 +4.000 +3.500 +3.000 +2.800
Ghi chú: Giá trên chỉ áp dụng ép 1 màu, nếu có nhiều màu thì tùy theo maket mà báo giá cụ thể.